தமிழ் இதழ்களின் களஞ்சியம் :: Repository of Tamil Journals

இதழ்
தமிழ் இதழ்களின் களஞ்சியம்

அகராதி | பழமொழி | விடுகதை | நூல் | திரைப்படம் | இதழ்


இதழ்களின் பட்டியல்

1891-1900  (0)

1881-1890  (68)

1881 (7)
» இந்து நேசன்
» கலாநிதி
» சுதேசமித்திரன்
» சைவ சம்போதினி
» பரதத்துவப் பிரகாசிகை
» பெரிய திருமொழி
» விவேக வர்த்தினி

1882 (14)
» ஆரியஜனப்பிரியன்
» சத்தியவேதக்கொடி
» சத்தியாபிமானி
» சமயம்
» சுதேசமித்திரன் (வாரம்)
» தத்துவ விவேசினி
» தினோதய வர்த்தமானி
» திராவிட வர்த்தமானி
» நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம்
» பிரம்மோ பப்ளிக் ஓபினியன்
» மகாவிகடதூதன்
» முதலாயிரம்
» முஸ்லீம் நேசன்
» விஞ்ஞானவர்த்தினி

1883 (2)
» இந்துமதப் பிரகாசிகை
» கடவுள்

1884 (16)
» ஆரியப்பிரகாசினி
» இந்து சாதனம்
» இந்துஜனபூசணி
» சத்தியவேதானுசாரம்
» சந்தோசச்செய்தி
» சன்மார்க்கப் போதினி
» சிவரத்ந மகுடம்
» சிவாகமமணி
» சுஜந ரஞ்சனி
» சைவாபிமானி
» ஜனப்பத்திரிகை
» ஜீவரட்சாமிர்தம்
» ஞானசூரியோதயம்
» திராவிட வர்த்தமானி
» பாலசத்குரு போதிகா
» புதுவை நிதியபிமானி

1885 (14)
» ஆந்திரப்பிரகாசிகா
» இந்து சுமித்திரா
» சாமியின் ஆண்டு இதழ்
» சித்தாந்த இரத்தினாகர அர்ச்ச தீபம்
» சுதேசாபிமானி
» ஜெனரல் பஜார் பத்திரிகை
» தத்துவ விவேசினி
» திராவிட பாண்டியன்
» திராவிட மித்திரன்
» பிரம்மஞான போதினி-1
» புரோகிறோ (முன்னேற்றம் என்று பொருள்)
» போர்ச்சதகம்
» வித்தியாவிநோதினி
» விநோத மனோகரினி

1886 (15)
» இலங்கை தினவர்த்தமானி
» கலா தரங்கினி
» சர்வசன நேசன்
» சிறீமத் வால்மீகி இராமாயண வசனம்
» சிவஞானபோதம்
» சுதேசாபிமானி
» திராவிட ரஞ்சனி
» பிரம வித்தியா
» பிரம்ம வித்தியா பத்திரிகை
» மகாவிகடதூதன்
» மந்திரங்கள்
» மனோரஞ்சித விநோதம்
» மாதர் போதினி
» யவன யாமினி விநோதங்கள்
» லோக ரஞ்சினி

1871-1880  (53)

1871 (7)
» ஆந்திரபாஷா சஞ்சீவினி
» கும்பகோணம் அத்தினீயம்
» சுகிர்தவசனி
» பஞ்சமன்
» பிரிமியர்
» போலீசு வீக்லி சர்குலர்
» வேதாந்த நிர்ணயப் பத்திரிகை

1872 (2)
» உண்மை விளக்கம்
» வியவகார தரங்கிணி

1873 (3)
» சுக இரஞ்சனி
» சுதேச பூசணி
» புதினாலங்காரி

1874 (4)
» சத்தியபோதினி
» ஜனவிநோதினி
» திருவாங்கூர் அபிமானி
» வெற்றிக்கொடியோன்

1875 (6)
» கிராமப்பள்ளி ஆசிரியர் துணைவன்
» சிநேகபோதன்
» சென்னை நியாயபோதினி
» பிரமானந்த ரஞ்சனி
» பெற்றோர்களுக்கான பத்திரிகை
» விவேக வர்த்தினி

1876 (3)
» சத்தியவேத பாதுகாவலன்
» மச்சபுராணம்
» வர்த்தமான தரங்கிணி

1877 (7)
» இலங்கை நேசன்
» சித்தாந்த சங்கிரகம்
» சேலம் சுதேசாபிமானி
» திருவாய்மொழி
» பராசுர சுமிருதி
» பழநி தலவிநோதம்
» வால்மீகி இராமாயணம்

1878 (7)
» ஐகோர்ட் விதிகள்
» குருபரம்பரா பிரபாவம்
» தத்துவ விசாரணி
» பாகவத புராணவசனம்
» பிரம்மக்கியான போதினி
» மகாபாரத வசனம்
» யதார்த்த வசனி

1879 (7)
» இடைநிலை உயர்தரப் பள்ளி நண்பன்
» காரைக்கால் முன்னேற்றம்
» காலக்கணிதன்
» குருபரம்பர பிரபா
» கோயமுத்தூர் அபிமானி
» தத்துவ விவேசினி
» வித்தியா வர்த்தினி

1880 (7)
» சத்தியாபிமானி
» சிறீரங்கம் தலபூசனி
» சிலுவைக்கொடி
» சைவ உதயபானு
» திருப்பாவை
» நாகரிக வர்த்தமானி
» முதலாயிர வியாக்கியானம்

1861-1870  (44)

1861 (3)
» சத்திய தீபம்
» ஜனோபகாரப் பத்திரிகை
» தேசோபகாரி

1863 (7)
» அருணோதயம்
» இலங்காபிமானி
» இலங்கைப் பாதுகாவலன்
» சுவிசேச தூதிகை
» திருச்சபை பத்திரிகை
» தென் திருவாங்கூர் கிறிஸ்தவ தூதன்
» புனித தாமஸ் கதிட்ரல் வர்த்தமானி

1864 (4)
» இலங்கைக் காவலன்
» கற்பக விருட்சம்
» தத்துவ போதினி
» பாலியர் நேசன்

1865 (5)
» உதய தாரகை அநுபந்தம்
» சிவகங்கை சமீன்தார் கெசட்டு
» திருச்சபைப் பத்திரிகை
» விவேக விளக்கம்
» வேதியர் விளக்கு

1866 (2)
» கலாவர்த்தினி
» மகாவிகடத்தூதன்

1867 (4)
» சன்மார்க்க விவேகவிருத்தி
» சித்தாந்த ரத்நாகரம்
» தேசாபிமானி
» நட்புப் போதகன்

1868 (4)
» இலங்கை - பாதுகாவலி
» சென்னை உயர்நீதி மன்றத் தீர்ப்புச் சுருக்கம்
» ஞானபானு
» முதலாயிரம்

1869 (4)
» அகமத் இலங்காதுரை
» சூரியோதயம்
» மனுக்குலத்துக்கு இறைவனின் செய்தி
» முனியாண்டி

1870 (11)
» அகத்திய வர்த்தமானி
» கதாசிந்தாமணி
» சத்தியதீபம்
» சத்தியவர்த்தமானி
» சர்வஜன மனோரஞ்சனி
» சுபசமாச்சார்
» ஜனவிநோதினி
» பிரம்ம தீபிகை
» புதினாதிபதி
» மகா பக்த விஜயம்
» விவேக விளக்கம்

1851-1860  (14)

1851 (1)
» பாலியர் நேசன்

1855 (2)
» தினவர்த்தமானி
» ராஜீய விருத்தி போதினி

1856 (3)
» District Gazette
» பாலியர் மித்திரன்
» விவேக விலாசம்

1859 (2)
» தர்மப்பள்ளி போதகர்
» பாலியர் நேசன்

1860 (3)
» அமிழ்தவசனி
» கதாமஞ்சரி
» விவேக சிந்தாமணி

1850-1800  (19)

1841 (4)
» உதயதாரகை
» உதயாதித்தன்
» சுவிசேஷ பிரபாவ் விளக்கம்
» ஜனசிநேகன்

1842 (3)
» ஆரோரா
» சுவிசேச பிரபல விளக்கம்
» வர்த்தமான தரங்கிணி

1844 (1)
» மதியம் (கிரசெண்ட்)

1845 (2)
» உதயதாரகை
» உரைகல்

1846 (1)
» சத்தியதூதன்

1847 (1)
» திராவிட தீபிகை

1848 (2)
» இதவாதி
» பாலியர் நேசன்

1849 (3)
» சிறுபிள்ளை நேசத்தோழன்
» தரங்கை நேசன்
» நற்போதகம்

1850 (2)
» உதய நட்சத்திரம்
» மொனித்தோர் ஒப்பினியன்

1831-1840  (13)

1831 (1)
» தமிழ் மேகசின் (தமிழ்ப் பத்திரிகை)

1832 (1)
» புனிதஜார்ஜ் கெசட்டு

1833 (1)
» இராசவிருத்தி போதினி

1835 (5)
» சத்தியதூதன்
» மதராசு செர்னல் ஆப் லிட்டரேச்சர் அண்டு சயின்ஸ்
» மெட்ராஸ் கிரானிகல்
» யாழ்ப்பாண சுதந்திரன்
» வித்தியா தர்ப்பணம்

1838 (3)
» இந்திய ஞாயிறு
» புதுவை நடுநிலை
» விருத்தாந்தி

1840 (2)
» பாலதீபிகை
» பொதுஜன பிரசாரணி

1821-1830  (2)

1823 (1)
» புதுவை அரசிதழ்

1829 (1)
» சுஜந ரஞ்சனி

1811-1820  (2)

1812 (1)
» மாசத்தினச்சரிதை

1815 (1)
» திருச்சபை இதழ்

1800-1810  (1)

1802 (1)
» அரசாங்க வர்த்தமானி
 
ஆசிரியர் குழு
  ஆசிரியர்
  முனைவர் வீ. கோபால்

  பதிப்பகம்
  அபி பிரியா பதிப்பகம்
  மதுரை

  பதிப்பாண்டு
  2018

  இந்நூலின் உரிமை நிலை
  CC BY-SA 4.0


  Author
  Dr. V.Gopal

  Published by
  Abi Priya Pathippagam
  Madurai

  Year of Publication
  2018

  License of this book
  CC BY-SA 4.0