தமிழ் இதழ்களின் களஞ்சியம் :: Repository of Tamil Journals

இதழ்
தமிழ் இதழ்களின் களஞ்சியம்

அகராதி | பழமொழி | விடுகதை | நூல் | திரைப்படம் | இதழ்


அரசாங்க வர்த்தமானி

 
ஆசிரியர் குழு
  ஆசிரியர்
  முனைவர் வீ. கோபால்

  பதிப்பகம்
  அபி பிரியா பதிப்பகம்
  மதுரை

  பதிப்பாண்டு
  2018

  இந்நூலின் உரிமை நிலை
  பதிப்புரிமை ஆசிரியருக்கு


  Author
  Dr. V.Gopal

  Published by
  Abi Priya Pathippagam
  Madurai

  Year of Publication
  2018

  License of this book
  Author